Tournament

season

Fa Trophy 2020/2021

England

1st Round (37 matches)

1st Round Qualifying (17 matches)

2nd Round (40 matches)

2nd Round Qualifying (61 matches)

3rd Round (31 matches)

3rd Round Qualifying (73 matches)

4th Round (16 matches)

5th Round (8 matches)